Regulamentul concursului „Journeyspiration”

Regulamentul concursului „Journeyspiration”

§ 1. Dispoziții generale

 1. Prezentul regulament (denumit în continuare: "Regulament") stabilește termenii și condițiile în care se desfășoară concursul intitulat "Journeyspiration” (denumit în continuare: „Concurs").
 2. Organizatorul concursului este Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 874.702,75 PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”).
 3. Concursul se va desfășura pe teritoriul României.
 4. Înscrierile la Concurs vor fi acceptate între 10.05.2023 la ora 10:00 și 31.07.2023 la ora 23:59. 
 5. Concursul este adresat utilizatorilor Instagram. Site-ul web la adresa: www.lifespirationstartshere.answear.ro ("Site-ul concursului") va include:  Regulamentul, informații privind premiile, rezultatele concursului și lucrările concursului.
 6. Concursul nu este organizat sau co-organizat de către Instagram sau de către operatorul său, nu este sponsorizat sau aprobat de Instagram sau de operatorul său și nu este afiliat în niciun fel cu Instagram sau cu operatorul său.

§ 2. Participarea la Concurs

 1. Participantul la concurs (denumit în continuare "Participant") poate fi doar o persoană fizică, care:
  1. să aibă vârsta de peste 18 ani cel târziu la data înscrierii în concurs,
  2. este un consumator și acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională,
  3. locuiește pe teritoriul României.
  4. are propriul profil pe Instagram,
  5. îndeplinește condițiile de participare la Concurs, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.
 2. Participantul la Concurs nu poate fi un angajat sau colaborator al Organizatorului și membrii familiilor acestora, respectiv soțul/soția, părinții, bunicii, copiii, nepoții, frații și surorile.

§ 3. Reguli de Concurs

 1. Concursul se va desfășura sub sloganul: Journeyspiration (în continuare: "Slogan").
 2. Sarcina Participantului în cadrul Concursului este de a face o fotografie care să fie o interpretare a  Sloganului (denumit în continuare: „Lucrare de concurs").
 3. Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie să posteze şi să menţină postate cel puţin până la postarea rezultatului Concursului menţionată la art. 4.1, Lucrarea de concurs pe profilul său găzduit pe Instagram cu setările publice activate și să respecte următoarele două puncte:
  1. Să includă în descriere hashtag-ul #journeyspiration_ro"
  2. Să fie etichetat contul de Instagram @answear_ro (nu menționat în postare)
  3. Să urmărească contul de Instagram @answear_ro
  4. Lucrarea de concurs trebuie să fie publicată în intervalul în care Concursul este activ: 10.05.2023 la ora 10:00 și 31.07.2023, ora 23:59. Orice alte lucrări postate în afara intervalului de valabilitate al Concursului nu sunt acceptate.
 4. În momentul publicării Lucrării de concurs pe Instagram și a descrierii acesteia în modul specificat la punctul 3 de mai sus, Participantul acordă Organizatorului o licență neexclusivă pentru Lucrarea de concurs trimisă și este de acord ca Organizatorul să difuzeze imaginea Participantului sau a unor terțe părți înregistrate în Lucrarea de concurs pe durata Concursului și timp de șase luni de la finalizarea acestuia, fără restricții teritoriale, în următoarele domenii de exploatare:
  1. în ceea ce privește înregistrarea și multiplicarea Lucrării de concurs - realizarea de copii ale Lucrării de concurs utilizând tehnici digitale, stocarea acesteia în memoria unui calculator și alte dispozitive similare;
  2. în ceea ce privește diseminarea Lucrării de concurs - punerea la dispoziția publicului a Lucrării de concurs în așa fel încât fiecare să o poată accesa la momentul și în locul pe care îl alege,
  3. distribuirea Lucrării de concurs pe internet, inclusiv, în special, pe site-urile și în mediile sociale (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok) ale magazinului de internet Answear, desfășurate în domeniile www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy / si și pe site-urile concursului www.lifespirationstartshere.answear.ro/ hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy / si
 5. Un Participant poate trimite mai multe Lucrări pentru concurs.
 6. Înscrierile care sunt publicate și descrise corect în conformitate cu punctul 3(3) de mai sus vor fi evaluate de un juriu (denumit în continuare: „Juriu") desemnat de către Organizator pentru calitatea, creativitatea și atractivitatea Lucrărilor de concurs și pentru interpretarea Sloganului.
 7. Câștigătorii vor fi aleși de către Juriu. Juriul va lua în considerare numai Lucrările de concurs ce îndeplinesc condițiile de la art. 3.3.  
 8. Prin publicarea Lucrării de concurs pe Instagram și prin descrierea acesteia în modul stabilit în § 3(3) de mai sus, Participantul declară că:
   1. este autorul Lucrării de concurs trimise și deține toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt limitate sau îngrădite în niciun fel de drepturile unor terți,
   2. Lucrarea de concurs nu încalcă niciun drept al unor terțe părți și, prin urmare, nicio terță parte nu va înainta pretenții împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către acesta a Lucrării de concurs în modul specificat în prezentul Regulament,
   3. persoanele ale căror imagini sunt surprinse în cadrul Lucrărilor Concursului au fost de acord ca imaginile lor să fie puse la dispoziția publicului de către Participant și ca Organizatorul să le difuzeze imaginile potrivit prezentului Regulament,
   4. se angajează să despăgubească Organizatorul împotriva tuturor reclamațiilor formulate de terți în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrărilor de concurs și/sau a imaginilor persoanelor reprezentate în Lucrările de concurs în măsura specificată în Regulament, care rezultă din declarațiile false ale Participantului, și să repare daunele cauzate de Organizator prin acestea.
 9. Lucrarea de concurs nu trebuie să conțină vulgarități, conținut ofensator sau contrar bunelor maniere și legislației în vigoare.
 10. În momentul publicării Lucrării de concurs pe Instagram în condiţiile de la art. § 3 (3), Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi dau dreptul de a participa la Concurs și este de acord să participe la Concurs în condițiile Regulamentului.

§ 4. Câștigători și premii

 1. Informațiile privind rezultatul Concursului vor fi postate pe site-ul web al Concursului în termen de 14 zile de la încheierea Concursului.
 2. Concursul va premia:
  • Premiul I: 3000 RON
  • Premiul II: 1000 RON
  • Premiul III: 500 RON

 

 1. Fiecare persoană care primește un premiu în cadrul Concursului va fi denumită în continuare Câștigător.
 2. În plus față de premiu, Organizatorul va acorda fiecărui Câștigător un premiu în bani în valoare echivalentă cu 11,11% din premiu. Valoarea premiului în bani va corespunde cu valoarea impozitului pe venit pe care Câștigătorul trebuie să îl plătească în legătură cu câștigarea Concursului. Participantul este de acord ca premiul în numerar, înainte de acordarea premiu, să fie colectat și plătit în contul biroului fiscal corespunzător din Polonia de către Organizator, în calitate de plătitor al impozitului forfetar pe venitul personal pe premiul câștigat în cadrul Concursului. 
 3. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus cu privire la decontarea impozitului pe venitul personal ca urmare a câștigării Concursului, Câștigătorii Concursului care nu au reședința fiscală în Polonia sunt obligați să verifice în mod independent și să își îndeplinească obligațiile fiscale în țara lor de rezidență fiscală ca urmare a câștigării Concursului.
 4. Câștigătorii Concursului vor fi anunțați de câștig printr-un mesaj trimis de către Organizator în sistemul de corespondență internă prin intermediul platformei Instagram. Câștigătorul este obligat să confirme, în termen de 5 zile, prin aceleași mijloace, că a primit informația privind câștigarea și să trimită la adresa de e-mail desemnată informațiile solicitate de Organizator, în special: numele și prenumele și datele pentru decontarea impozitului forfetar pe venitul personal aferent premiului câștigat în cadrul Concursului, cum sunt adresa de domiciliu şi codul numeric personal.
 5. În cazul în care Organizatorul nu reușește să contacteze Câștigătorul concursului din orice motiv invocat cu bună credinţă sau nu primește un răspuns la notificarea de câștig în termen de 5 zile, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda Premiul unui alt Participant.
 6. Câștigătorul Concursului poate face o declarație de refuz de acceptare a Premiului în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării de câștig.
 7. Niciun premiu din cadrul concursului nu poate fi schimbat cu alt premiu.
 8. Premiile din cadrul Concursului vor fi trimise câștigătorilor prin transfer bancar, în contul bancar indicat de aceștia în mesajul menționat la punctul 6 de mai sus, cu mențiunea că premiile vor fi trimise exclusiv într-un cont bancar deschis în moneda RON.

§ 5. Drepturi de autor

 1. Câștigătorul cedează neexclusiv Organizatorului, fără nici o obligație de plată a unei remunerații, ci numai în schimbul Premiului primit, toate drepturile patrimoniale asupra  Lucrărea de concurs premiată și consimte la distribuirea imaginii Câștigătorului și/sau a unor terțe părți prezentate în Lucrarea de concurs pentru o perioadă de 5 ani, pe teritoriul Poloniei și în alte țări ale lumii, în următoarele domenii de exploatare:
  1. înregistrarea și multiplicarea Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - realizarea de copii ale Lucrării de concurs cu ajutorul tuturor tehnicilor disponibile, inclusiv tipărirea, reprografierea, înregistrarea magnetică și tehnica digitală,
  2. plasarea Lucrării de concurs pe produse, inclusiv haine, încălțăminte, accesorii produse pentru Organizator și comercializarea produselor pe care a fost înregistrată Lucrarea de concurs;
  3. introducerea Lucrării de concurs în memoria unui computer și a altor dispozitive cu funcționare similară,
  4. de a modifica Lucrarea de concurs, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a corecta, altera și schimba întreaga Lucrare de concurs și elementele sale individuale, de a combina Lucrarea de concurs cu alte lucrări,
  5. comercializarea, împrumutul sau închirierea de copii ale Lucrării de concurs și ale produselor pe care este afișată opera de concurs,
  6. în ceea ce privește diseminarea Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - expunerea, afișarea și punerea la dispoziția publicului a Lucrării de concurs, inclusiv a produselor pe care este plasată Lucrarea de concurs, astfel încât oricine să aibă acces la aceasta la momentul și în locul pe care le alege, utilizând toate tehnicile disponibile, inclusiv internetul și alte rețele informatice,
  7. plasarea Lucrării de concurs pe toate mediile publicitare și promoționale, inclusiv în special: cataloage, ziare, broşuri,
 2. Fără a aduce atingere licenței menționate mai sus, Câștigătorul consimte ca Organizatorul să exercite drepturile de autor nepatrimoniale asupra Lucrăriide concurs în numele său, fără ca aceasta să constituie renunţare sau înstrăinare a lor . Pe baza autorizației menționate mai sus, organizatorul are dreptul, în special: (i) să decidă asupra modului de desemnare a paternității Lucrării de concurs, (ii) să supravegheze utilizarea Lucrării.
 3. Câștigătorul consimte, de asemenea, ca Organizatorul să exercite drepturile de autor derivate asupra Lucrării de concurs, precum și să acorde Organizatorului permisiunea  pentru terți de a exercita drepturile derivate asupra Lucrării de concurs.
 4. La cererea Organizatorului, Organizatorul și Câștigătorul vor confirma, printr-un acord încheiat în scris, acordarea unei licențe neexclusive pentru Lucrarea de concurs, permisiunea de a difuza imaginea și acordarea autorizațiilor menționate la punctele 2 și 3 de mai sus. Acordul va include în special: domeniile de exploatare în care se acordă licența, permisiunea de a difuza imaginile persoanelor reprezentate în Lucrarea de concurs, autorizația de a exercita drepturi derivate asupra Lucrării de concurs și autorizația de a exercita acele drepturi de autor nepatrimoniale asupra Lucrării de concurs care nu conduc la renunţarea ori înstrăinarea lor de către autor.  

 

§ 6. Date cu caracter personal

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Concursului si face parte integranta din acesta.

§ 7. Dispoziții finale

 1. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul Concursului.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentului va intra în vigoare din momentul în care Regulamentul modificat este publicat pe site-ul Concursului. O modificare a termenilor și condițiilor nu poate restricționa drepturile deja dobândite de Participanți.
 3. Participantul poate depune o plângere cu privire la modul în care se desfășoară Concursul. Reclamațiile vor fi soluționate de către Organizator în termen de 14 zile de la primirea reclamației.
 4. Pentru a depune o plângere sau o reclamație cu privire la modul de desfășurare a Concursului, la Regulamentul acestuia sau în orice alte chestiuni referitoare la Concurs, trebuie să contactați Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la următoarea marketing@answear.ro. Reclamația trebuie să conțină numele, prenumele și adresa participantului, precum și indicarea motivului pentru care a depus reclamația și a comportamentului specificat al Organizatorului. De asemenea, reclamațiile pot fi trimise la adresa înregistrată a Organizatorului.
 5. Organizatorul va despăgubi Instagram și operatorul său împotriva tuturor reclamațiilor, în special cele ale Participanților, legate de Concurs. Toate întrebările, comentariile, plângerile și reclamațiile legate de Concurs trebuie adresate de către Participant direct Organizatorului, și în niciun caz Instagram sau operatorului acestuia.
 6. Orice informație despre Concurs conținută în materialele promoționale și publicitare are doar un caracter auxiliar, domeniul de aplicare a drepturilor Participanților și ale Organizatorului fiind definit de prezentul Regulament.

 

Anexa nr. 1 – Datele cu caracter personal

1.         Administratorul datelor personale ale Participanților la concursul „Journeyspiration” (în continuare: „Concurs”) este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 874.702,75  PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”). Contactul cu Organizatorul:  iod@answear.com sau prin poștă tradițională la următoarea adresă: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, POLONIA.

2.         Datele personale colectate sunt: (i) numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs ; (ii) numele, prenumele, numele de utilizator Instagram, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact, datele de identificare din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs.

3.         Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs de la punctul 2 (i) de mai sus vor fi prelucrate pentru a desfășura Concursul, pentru a alege Lucrările câștigătoare la Concurs  şi promovarea Concursului și datele de la punctul 2 (ii) de mai sus vor fi prelucrate pentru licenţierea drepturilor de autor, pentru promovarea Concursului, pentru a finaliza Concursul de către Organizator şi în scopuri de arhivare. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la punctul 2 (i) este interesul legitim al Organizatorului de a desfășura un concurs în conformitate cu Regulamentul, de a urmări reclamațiile și plângerile sau de a se apăra împotriva pretenţiilor, de a promova rezultatul Concursului prin utilizarea Lucrărilor de concurs, precum şi de a arhiva pe durată limitată datele, iar baza pentru prelucrarea datelor personale de la punctul 2 (ii) este de a îndeplini obligațiile legale ale Administratorului legate de finalizarea Concursului.

4.         Datele cu caracter personal de la punctul 2 (i) sunt prelucrate pe durata Concursului şi timp de cinci luni de la finalizarea acestuia, iar cele de la punctul (ii) pe durata îndeplinirii formalităţilor legale şi 5 (cinci) ani de la finalizarea Concursului, prelungită, dacă este cazul până la maxim durata perioadei de prescripţie extinctivă a obligaţiilor fiscale.

5.         Furnizarea de date personale nu este obligatorie, dar neprezentarea datelor va duce la imposibilitatea de a participa la Concurs. Participanții au dreptul: să acceseze și să actualizeze datele, să limiteze prelucrarea datelor, să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării datelor.

6.         Dacă Participantul consideră că datele sale sunt prelucrate ilegal, are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal -  https://www.dataprotection.ro/.